Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Book in preparation:

For English: go here.


Fundamenteel nieuw economisch denken en werken

Dit is een voorlopige titel. Niko Roorda bereidt een boek over nieuwe economie voor. Het boek wordt in afleveringen, verspreid over een periode van naar verwachting twee jaar, voor iedereen toegankelijk gepubliceerd op het onafhankelijke platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money. De redactie heeft daarvoor een dossier geopend. Sinds begin november 2017 wordt er elke twee weken een nieuwe aflevering gepubliceerd.

Verschillende documenten die deel uitmaken van het boek kunt u downloaden:

Hier volgt de korte, uitdagende beschrijving van het boek die u ook kunt downloaden, zie boven.

Moderne technologie is in staat om robots op andere planeten te laten landen, om alle mensen online met elkaar te verbinden, en om tal van ziekten te genezen of zelfs voorkomen.

Tegelijkertijd slaagt de economie er niet in om zelfs maar de meest elementaire zaken voor elkaar te krijgen. Nog steeds wordt de natuurlijke leefomgeving systematisch verwoest. Nog steeds verkeren honderden miljoenen mensen in de meest schrille omstandigheden van armoede, ondervoeding en gebrek aan veiligheid, gezondheidszorg en onderwijs. En nog steeds stort de wereldwijde economie van tijd tot tijd op chaotische wijze in elkaar.

Terwijl de technologie in de 21e eeuw is beland, verkeert de economie nog in het Stenen Tijdperk.

Een voorname oorzaak is dat de economen, gegroepeerd in meer dan twintig verschillende scholen, het nog altijd niet eens kunnen worden over de meest fundamentele uitgangspunten van hun vakgebied.

Desondanks worden op universiteiten vrijwel uitsluitend de opvattingen van één economische school gedoceerd – de neoklassieke – met een air alsof dat de enige juiste en ware economische visie zou zijn. Waardoor studenten de gelegenheid wordt ontnomen om zelf vrijuit op academisch niveau hun visie te ontwikkelen.

Het is de hoogste tijd dat studenten in hun onderwijs geconfronteerd worden met allerlei verschillende economische visies. Juist waar die visies botsen ontstaan nieuwe, creatieve ideeën van jonge, nog grotendeels onbevooroordeelde mensen.

En dat is nog niet alles.

Het is de hoogste tijd dat er een begin wordt gemaakt met het tot stand brengen van een echte Economische Wetenschap. Een wetenschap even krachtig als de natuurkunde of de biologie, die ons ook economisch in de 21e eeuw brengt, en die ervoor zorgt dat we de verschrikkelijke problemen waar we mee worstelen eindelijk kunnen gaan oplossen.

Een nieuw ontworpen Economische Wetenschap die de inzichten van de vele scholen verbindt en uitbreidt. Die echter niet in de veelgemaakte val trapt, de exacte wetenschappen na te willen bootsen. Die zijn eigen methoden en paradigma’s ontwikkelt, op maat voor het vakgebied.

Het is de hoogste tijd dat de economie in de echte, complexe wereld wordt geplaatst.

Het boek dat thans ontwikkeld wordt geeft aan hoe het komt dat de economie zulke verwoestende effecten heeft. Hoe het komt dat de huidige Economische Protowetenschap zo ernstig tekortschiet. En hoe we wegen kunnen vinden om de economie tot een echte wetenschap te maken en daarmee ons economisch systeem intrinsiek duurzaam.

Daarvoor zijn bijdragen nodig van duizenden creatieve geesten, van vooral jonge mensen die nog niet te veel traditionele ballast meedragen. En van honderdduizenden anderen die actief betrokken worden. Dankzij de 21e-eeuwse technologie kan dat.

Duurzame ontwikkeling wordt mogelijk dankzij een samenspel van moderne technologie én moderne economie. Het boek laat zien hoe.


Fundamentally new economic thinking and acting

This is a working title. Niko Roorda prepares a book about new economy and new economics.

Here follows a short, challenging description of the book. You can also download this text as a pdf.

You can also download the English version of  Chapter 1.

Modern technology is able to land robots on other planets, to connect all people online, and to cure or even prevent many diseases.

At the same time, the economy fails to realise even the most elementary necessities. Still, the natural environment is destroyed systematically. Still, hundreds of millions of people are living under atrocious conditions of poverty, malnutrition and lack of safety, healthcare and education. And still, from time to time the global economy collapses in a chaotic manner.

While technology has arrived in the 21st century, the economy resides in the Stone Age.

A major cause is that economists, grouped in more than twenty different schools, still are not in agreement about even the most fundamental principles of their discipline.

Nevertheless, at universities nearly exclusively the notions of just one economic school are taught – the neoclassical one – with an air as if this were the only correct and true economic vision. Thanks to which students are deprived of the opportunity to develop their own visions freely at an academic level.

It is high time that students are confronted during their education with a wide range of different economic visions. Right where such visions collide, new, creative ideas arise from young, still largely unprejudiced people.

And that is not all.

It is high time that a beginning is made to create a genuine Economic Science. A science equally powerful as physics or biology, that will bring us into the 21st century economically as well, and that enables us to solve the terrible problems we are facing today.

A newly designed Economic Science that connects and expands the ideas of the many schools. That does not however fall into the frequently made error of trying to imitate the exact sciences. That develops its own methods and paradigms, tailor-made for the discipline.

It is high time that economics is placed in the real, complex world.

The book that is presently being developed explains why economics causes such devastating effects. Why the present Economic Protoscience falls short so dramatically. And how we can find ways to transform economics into a genuine science and thus our economic system intrinsically sustainable.

For this, contributions are crucial of thousands of creative minds, of mostly young people carrying not so much traditional ballast. And of hundreds of thousands of others who are actively involved as well. Thanks to 21st century technology this can be done.

Sustainable development will be possible thanks to a combination of modern technology and modern economics. The book shows how.