U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Korte biografie,

                   Brief Biography 

For English, go here.

 

Download Roorda's CV: in Dutch or English.

 

 < Previous page       Next page >

Nederlands / Dutch:

Niko werd geboren in 1955 in Apeldoorn.

Zeventien jaar later begon hij de universitaire opleiding Sterrenkunde aan de Universiteit Leiden, waar hij zijn BSc ontving (toen: "kandidaatsexamen") in 1976.

Daarna studeerde hij Theoretische Fysica en Wetenschapsfilosofie aan de Universiteit Utrecht, waar hij zijn MSc titel ontving (toen: 'doctoraalexamen'), samen met drie eerstegraads onderwijsbevoegdheden: natuurkunde, wiskunde en sterrenkunde.

Nadat hij een aantal werkte als leraar in het voortgezet onderwijs, stapte hij in 1990 over naar de Hogeschool Midden Brabant in Tilburg, die momenteel deel uitmaakt van Avans Hogeschool. Daar werkte hij als docent wiskunde, natuurkunde, statistiek en IT, en in latere jaren gaf hij ook communicatiewetenschap, kwaliteitsmanagement, duurzame ontwikkeling, MVO en meer.

 

Sinds 1991 is Roorda actief betrokken bij Onderwijs voor Duurzame Ontwikkeling (Education for Sustainable Development, ESD).

Zijn eerste ESD-project was de ontwikkeling van een vierjarige bacheloropleiding voor Duurzame Technologie (met de formele naam: 'Milieugerichte Materiaaltechnologie', M2), waarvan hij de programmamanager was tot 1998. Deze full-time opleiding was één van de eerste - zo niet de eerste - hoger-onderwijsopleiding in duurzame ontwikkeling in de wereld, gestart nog voordat de invloedrijke 'Conferentie van Rio' (UNCED, de Earth Summit) in 1992.

Tussen 1998 en 2003 initieerde en leidde Roorda het 'Cirrus Project', een intensief, miljoenen guldens kostende project met als doel om duurzame ontwikkeling te integreren in een groep bestaande hbo-opleidingen. Dit was een innovatief en ambitieus programma, aangezien zulke doelen op dat moment nog nooit ergens anders in de wereld nagestreefd wa

ren. Het project werd met succes afgesloten met ESD-certificaten voor 13 bacheloropleidingen, en met veel nieuwe ervaring opgedaan.

Tussen 2000 en nu ontwikkelde Niko een reeks assessmentinstrumenten ten behoeve van duurzame ontwikkeling en ESD.

In 2010 promoveerde Dr. Niko Roorda aan de Universiteit Maastricht, met ESD als hoofdonderwerp.

Zijn proefschrift, waarmee hij promoveerde in de sociale wetenschappen, is tevens gewijd aan duurzame ontwikkeling, MVO, organisatieverandering en onderwijsontwikkeling. Het proefschrift is te downloaden als pdf.

Vanaf 2001 werkt Roorda als consultant op het gebied van ESD, duurzaamheid en MVO. Hij heeft meer dan 50 universiteiten en andere organisaties in tal van landen begeleid bij de ontwikkeling en implementatie van duurzaamheidsgerelateerde strategieën en beleid. Als consultant vertegenwoordigde hij jarenlang de Stichting Duurzaam Hoger Onderwijs (DHO) en Avans Hogeschool. Vanaf 2008 werkt hij als zelfstandig consultant.

Roorda schreef een aantal boeken, verschillende hoofdstukken in andere boeken en vele artikelen in tijdschriften en magazines. Daarnaast presenteerde hij lezingen in landen op vier continenten.

Roorda werkt sinds 2016 full-time als zelfstandig consultant.

Voorbeelden van zijn taken:

  • Begeleiding van een ESD-project aan het University College Leuven (Limburg (UCLL) in België
  • Advisering en ontwikkeling van een Europees project genaamd
    'A Rounder Sense of Purpose', gerelateerd aan de UNECE competenties voor onderwijsgevenden in duurzame ontwikkeling
  • Coaching en training met betrekking tot ESD voor Esprit Scholen, een groep scholen in Amsterdam 
  • Voorbereiding van een boek over Nieuwe Economie, ten behoeve van de Stichting Duurzame en Solidaire Economie, thans de Stichting Our New Economy.

English:

Niko was born in 1955 in the Dutch city Apeldoorn. 

Seventeen years later he started the academic study of Astronomy at the University of Leiden, where he received his BSc (then: 'kandidaatsexamen') in 1976.

Next he studied Theoretical Physics and the Philosophy of Science at Utrecht University, for which he received his MSc title (then: 'doctoraalexamen'), together with three highest-degree teacher licenses: physics, mathematics and astronomy.

After working as a teacher in secondary education, in 1990 he moved to the Midden Brabant University of Applied Science in Tilburg, which is presently part of Avans University. There he worked as a lecturer in mathematics, physics, statistics and IT, and in later years also in communication, quality management, sustainable development (SD), corporate social sesponsibility (CSR) and more.

Starting in 1991, Roorda is actively involved in Education for Sustainable Development (ESD). 

His first ESD project was the development of a four-year Bachelor's program for Sustainable Technology (in Dutch, the program was called: 'Milieugerichte Materiaaltechnologie', M2), of which he was the Program Manager until 1998. This full-time study program was one of the first - if not the first - university program in sustainable development worldwide, starting even before the influential 'Rio' conference (UNCED, the Earth Summit) in 1992.

Between 1998 and 2003 Roorda initiated and managed the Cirrus Project, an intensive, multi-million guilder project with the aim to integrate SD into a group of existing university programs at the BSc level. This was an innovative and ambitious program, as such goals had not yet been attempted anywhere else in the world at that time. The project ended successfully, with ESD Certificates for 13 BSc programs and with many lessons learned.

Between 2000 and the present, Niko developed a range of assessment instruments on SD and ESD.

Dr. Niko Roorda received his PhD on the topic of ESD in 2010 at Maastricht University.

His dissertation, with which he graduated in the Social Sciences, is dedicated to SD, CSR, organizational changed, education development and especially ESD. The dissertation can be downloaded as a pdf.

Starting in 2001, Roorda works as a consultant on ESD, SD and CSR. He has coached more than 50 universities and other organizations in many countries with the development and implementations of SD-related strategies and policies. As a consultant, initially he represented the Dutch Foundation for Sustainability in Higher Education (Duurzaam Hoger Onderwijs, DHO) and Avans University. From 2008 he also works as an independent consultant.

Roorda wrote a range of books, several chapters in other books, and many articles in journals and magazines. Besides, he presented papers in countries on four continents.

Roorda became a full-time independent consultant in 2016.

Examples of his tasks are:

< Previous page       Back to Top       Next page >