U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Professional Experience                                                                              < Previous page       Next page >

Download Roorda's EuroPass CV.


English: go here.

Nederlands / Dutch:

Dr. Niko Roorda is een stimulerende ontwikkelaar en coach die anderen inspireert met zijn energie en zijn enthousiasme. Origineel, creatief en onafhankelijk denker, uitzonderlijk breed opgeleid en ervaren, die theorie en praktijk met elkaar verbindt, wat originele en praktische methoden en resultaten oplevert.

Beroepservaring

Senior consultant: voor organisaties, bestuurders, managers en teams in diverse landen. Thema's: duurzame ontwikkeling, toekomstgerichtheid, visieontwikkeling, organisatieontwikkeling, strategie & beleid, leiderschap, MVO, onderwijs.

Coach: bestuursleden, managers, medewerkers, docenten, freelancers, studenten.

Manager: Verantwoordelijk manager van een universiteit afdeling. Initiatiefnemer en programmamanager van diverse innovatieve projecten, deels internationaal.

Bestuur en toezicht: Lid bestuurscommissie. Lid visitatiecommissie. Voorzitter examencommissie. Auditor en certificeerder van individuen en instellingen. Jurylid, bijv. voor een duurzaamheidsaward voor Britse universiteiten.

Ontwikkelaar: Een reeks van managementmethoden, toegepast in meer dan twintig landen. Een hoger-onderwijsopleiding (BSc) 'duurzame technologie'. Twee postacademische programma’s ‘duurzaam ondernemen’. Het officieel erkend certificaat ‘Duurzaam Hoger Onderwijs’.

Auteur van ca. twintig boeken: Nederlandse en internationale leerboeken voor hoger onderwijs; managementboeken; boeken voor algemeen publiek.
Plus meer dan zestig artikelen en hoofdstukken in wetenschappelijke en andere boeken en in tijdschriften.
Het boek 'Fundamentals of Sustainable Development’ en het Nederlandse equivalent 'Basisboek Duurzame Ontwikkeling' zijn bestudeerd door meer dan 50.000 docenten en studenten in het hoger onderwijs wereldwijd.

Onderzoeker: Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek over duurzame ontwikkeling sinds 1991. Redactielid van een internationaal wetenschappelijk tijdschrift, reviewer voor drie andere tijdschriften. BSc Sterrenkunde (1976), MSc Natuurkunde en Filosofie (1981), PhD duurzame ontwikkeling en organisatiewetenschap (2010). Lid promotiecommissie (TU Delft).

Docent: Drie eerstegraads onderwijsbevoegdheden. Trad op als docent voor duurzame ontwikkeling, maatschappelijk verantwoord ondernemen, organisatiekunde, kwaliteitsmanagement, technologie, wiskunde, natuurkunde, informatica, statistiek, communicatie. Ontwikkelde en verzorgde cursussen in vier continenten.

Acquisiteur: Verwierf ca. € 3.000.000 ($ 3.400.000), bestaande uit projectsubsidies, programmasponsoring en betaalde opdrachten.

Presentator: Ca. honderd lezingen en keynote presentaties voor internationale conferenties, voor universiteiten, en voor speciale gelegenheden zoals vieringen.


English:

Dr. Niko Roorda is a stimulating developer and coach who inspires others with his energy and his enthusiasm. Original, creative and independent thinker, exceptionally broadly educated and experienced, who connects theory and practice, producing original and practical methods and results.

Professional experience

Senior consultant: for organizations, boards, managers and teams in a range of countries. Themes: sustainable development, future focus, vision development, organization development, strategy & policy, leadership, CSR, education.

Coach: of board members, managers, staff members, lecturers, freelancers, graduate students.

Manager: Responsible manager of a university department. Initiator and program manager of various intensive pioneering projects, partly international.

Supervisor: Member of board commission. Member of visitation commission. Chair of examination committee. Auditor and certifier of individuals and institutions. Jury member, e.g. for a British sustainability award for universities.

Developer: A range of management methods, applied in more than twenty countries. A four-year academic program (BSc) ‘sustainable technology’. Two post-academic programs ‘sustainable entrepreneurship’. The formally recognized certificate ‘Sustainable Higher Education’.

Author of ca. twenty books: Dutch and international academic textbooks; management books; books for a main public.
Plus more than sixty articles and chapters in scientific and other journals and books.
The book ‘Fundamentals of Sustainable Development’ and its Dutch equivalent ‘Basisboek Duurzame Ontwikkeling’ have been studied by more than 50,000 lecturers and students in higher education worldwide.

Researcher: Practice-based scientific research on sustainable development since 1991. Editor of an international scientific journal, reviewer for three other journals. BSc astronomy (1976), MSc physics and philosophy (1981), PhD sustainable development and organization science (2010). Member of PhD Commission (Delft University of Technology).

Lecturer: Three senior level education qualifications. Acted as a lecturer for sustainable development, corporate social responsibility, organization science, quality management, technology, mathematics, physics, informatics, statistics, communication. Developed and taught training courses in four continents.

Acquisitioner: Acquired ca. three million euros (3.4 million US dollars), consisting of project subsidies, program sponsoring and paid orders.

Presenter: Ca. one hundred papers and keynotes for international conferences, universities, and special occasions, e.g. celebrations.

< Previous page       Back to Top       Next page >