Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Omniconomie: De Weg naar een Intrinsiek Duurzame Wereld                    < Previous page        Next page >

For English: go here.

Dit is een voorlopige titel. Niko Roorda bereidt een boek over nieuwe economie voor. Het boek wordt tegelijk in het Nederlands en het Engels geschreven.

Flinke delen van het boek zijn reeds gepubliceerd op het befaamde online platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money. De redactie heeft daarvoor het Dossier Duurzame Economie geopend, waarin 55 afleveringen zijn verschenen.

 

Downloads

  • U kunt een concept-versie van hoofdstuk 1 en 2 downloaden als pdf-bestand in het Nederlands en in het Engels.
  • Ook kunt u in beide talen de korte inleiding downloaden die u hieronder ziet: in het Nederlands en het Engels.
  • Een videoclip: Gravitating Money, waarvan u enkele afbeeldingen op deze pagina kunt vinden (zie onder). U kunt de video ook, in een wat lagere resolutie, op YouTube zien.
  • Een computerprogramma met dezelfde naam, Gravitating Money.exe, dat draait onder Windows. Deze applicatie is gebruikt om de videoclip te maken. U kunt met het programma experimenteren en er uw eigen afbeeldingen en videoclips mee maken.
  • Grotere delen van het boek zijn (in concept) beschikbaar voor belangstellenden: neem daarvoor contact op met Niko Roorda.

Korte inleiding

(Nederlands / Dutch; for English: see below.)

Mijn nieuwe boek laat zien hoe we de menselijke samenleving en de natuur intrinsiek duurzaam kunnen maken, met behulp van een geheel nieuwe wetenschap waarin de traditionele economie is getransformeerd en ingebed.

In mijn boek laat ik zien dat heel veel schade aan de natuur en aan mensen oorzaken heeft in de economie. Natuurlijk is dat al wel eerder gedaan. Maar ik ga een flinke stap verder, door aan te tonen dat de economische experts hun eigen vakgebied nog niet begrijpen. Wat zij als wetenschap zien, is dat in werkelijkheid nog helemaal niet: ik noem het protowetenschap, die gevuld is met fout woordgebruik (groei, winst, eigendom, waarde), verhaaltjes (‘mythen’) en met verregaande versimpelingen van de werkelijkheid.

Op het wanbegrip van de economen baseren alle regeringen en grote bedrijven hun beleid. En dus is het geen wonder dat we op tal van manieren aan de rand van de afgrond staan: de mens en de natuur worden bedreigd door klimaatverandering, ontbossing, economische bubbels en crashes, absurd toenemende ongelijkheid, scheuren in de samenleving.

An image from Chapter 1, illustrating that the present economic system is structurally unsustainable,
which will over and over again lead to tipping points and collapses,
until we succeed in fundamentally changing the system.

This can only be done if we first recreate economic science from the bottom up.

For more images, also look at the English section on this page, below.

 

Dat verander je niet even met wat wetten en verdragen. Het economisch fundament moet opnieuw ontworpen worden! Maar daar kun je niet zomaar nu mee beginnen, want dan wordt het binnenkort weer net zo’n chaos als nu, misschien zelfs erger. We moeten eerst maar eens beter gaan begrijpen wat we doen. Eerst denken, dan doen.

En dus is de eerste, onmisbare stap: het ontwerpen van een echte, volwassen wetenschap. Die gaat niet alleen over de economie, want die is onlosmakelijk verbonden met de politiek en het rechtssysteem, en tegelijk met ecologie, biologie, meteorologie en noem maar op. Er moet een nieuwe, interdisciplinaire wetenschap ontwikkeld worden, die ik omniconomie noem. Voor die ontwikkeling zijn bijdragen nodig van duizenden wetenschappers in tal van vakgebieden en landen. Daarnaast zijn bijdragen vanuit de gehele samenleving noodzakelijk: met ons allen kiezen wij, in wat voor soort wereld we willen leven. De samenleving bepaalt wat de opdracht aan de wetenschappers is.

In het boek geef ik de wegen aan waarlangs dat prachtige proces kan verlopen. Daarbij maak ik dankbaar gebruik van de mogelijkheden van de moderne technologie, die de actieve samenwerking van miljoenen mensen mogelijk maakt. Het einddoel is: een intrinsiek duurzame samenleving, dat wil zeggen: een wereld waarin duurzaamheid niet meer is ‘aangeplakt’, zoals nu, maar in de wortels is opgenomen.

Het boek is geschreven in een toegankelijke stijl. Het is dan ook niet alleen bedoeld voor wetenschappers maar voor iedereen met een interesse in natuur, mensen en samenleving. Voor iedereen die zich zorgen maakt over de toekomst, of die boos is vanwege alle economische en financiële wantoestanden.

Het boek biedt een richting voor structurele verbetering. Het boek geeft hoop en kracht.


Four stills from the movieclip "Gravitating Money", that you can download in high resolution or watch on Youtube.

This video illustrates the fact that money attracts ("gravitates") money, and the consequences of this fact.

This "Law of Economics" differs fundamentally from the "Laws of Physics",
which are fixed within the natural world and are discovered by humans.

"Laws of Economics" are created by humans and thus can be changed by humans.

As long as we don't stop money from gravitating, capital will always contract,
creating a highly unequal distribution of capital, i.e. extremely wealthy and poor people, as the movie illustrates.

This includes even the risk of revolutions (like the French or the Russian Revolution) that destroy society,
kill many people, eradicate well-being, and consequently lead to a next, equally uneven distribution of wealth,
as the movie illustrates.

The only way to stop this for ever, is to change the fundamental "Laws of Economics".

Which we can, since we created them.

Which is a necessary condition to make the global human & natural world intrinsically sustainable.


 

Omniconomics: The Road to an Intrinsically Sustainable World

This is a working title. Niko Roorda prepares a book about new economy and new economics.The book is being written in English and Dutch simultaneously.

Large parts of the book have already been published (in Dutch) on the renowned online platform for investigative journalism Follow the Money. The editors have opened the Sustainable Economy Dossier, in which 55 issues have been published.

 

Downloads

  • You can download a draft version of Chapters 1 and 2 as pdf files in English and Dutch.
  • Besides, you can download in both languages the Brief introducation that you see above in Dutch and below in English.
  • A video clip is available in high resolution: Gravitating Money, of which you can see some stills on this page. U can also watch the video (in a slightly lower resolution) on YouTube.
  • A computer program with the same name, Gravitating Money.exe, running in Windows. This application was used to create the movie. You can experiment with the program and create your own images and movie clips.
  • Larger sections of the book are (as draft) available if you are interested: please contact Niko Roorda.

 

Brief introduction

My new book shows how we can make human society and nature intrinsically sustainable, with the help of a completely new science in which traditional economics has been transformed and embedded.

My book I show that a lot of damage to nature and to people has its causes in the economy. Of course, that has been stated before. But I'm going a long way further, by showing that the economic experts don’t yet understand their own field. What they see as science, in reality isn’t that by far: I call it protoscience, which is filled with wrong word use (growth, profit, property, value), stories (‘myths’) and far-reaching simplifications of reality.

Many governments and large companies base their policy on the fallacies of the economists. So, it is no wonder that we are on the edge of the abyss in many ways: man and nature are threatened by climate change, deforestation, economic bubbles and crashes, absurdly increasing inequality, and cracks in society.

We can’t simply change that with laws and treaties; the economic foundation must be redesigned. But you can’t just start doing that right now, because then it will soon become just as chaotic as it is at present, maybe even worse. We first need to better understand what we do. First think, then act.

So, the first, indispensable step is: designing a real, mature science. Which is not just about economics, but is also inextricably linked to politics and the legal system, along with ecology, biology, meteorology and so on. A new, interdisciplinary science has to be developed, which I call omniconomics. This development requires contributions from thousands of scientists in many fields and countries. In addition, contributions from the whole society are necessary: together we decide, in what kind of world we want to live. Society determines what the scientists’ mission is.

In the book, I indicate the roads through which that wonderful process can proceed. I gratefully make use of the possibilities of modern technology, which makes the active collaboration of millions of people possible. The ultimate goal is: an intrinsically sustainable society, that is to say: a world in which sustainability is no longer ‘glued on’, as is now, but has been embedded into its roots.

The book is written in an accessible style. It is not only intended for scientists, but for everyone with an interest in nature, people and society. For anyone who worries about the future, or who is angry because of all economic and financial abuses.

The book offers a direction for structural improvement. The book gives hope and strength.

< Previous page        Back to Top       Next page >