Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Book in preparation. Publication expected in 2020. You can now download Chapter 1 in English and Dutch, see below.

For English: go here.


Omniconomie: De Weg naar een Intrinsiek Duurzame Wereld

Dit is een voorlopige titel. Niko Roorda bereidt een boek over nieuwe economie voor. Het boek wordt tegelijk in het Nederlands en het Engels geschreven.

Het boek wordt in afleveringen, verspreid over een periode van naar verwachting twee jaar, voor iedereen toegankelijk gepubliceerd op het onafhankelijke platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money. De redactie heeft daarvoor een dossier geopend. Sinds begin november 2017 wordt er elke week een nieuwe aflevering gepubliceerd.

Verschillende documenten die deel uitmaken van het boek kunt u downloaden:

Hier volgt de korte beschrijving van het boek die u ook kunt downloaden, zie boven.

Mijn nieuwe boek laat zien hoe we de menselijke samenleving en de natuur intrinsiek duurzaam kunnen maken, met behulp van een geheel nieuwe wetenschap waarin de traditionele economie is getransformeerd en ingebed.

In mijn boek laat ik zien dat heel veel schade aan de natuur en aan mensen oorzaken heeft in de economie. Natuurlijk is dat al wel eerder gedaan. Maar ik ga een flinke stap verder, door aan te tonen dat de economische experts hun eigen vakgebied nog niet begrijpen. Wat zij als wetenschap zien, is dat in werkelijkheid nog helemaal niet: ik noem het protowetenschap, die gevuld is met fout woordgebruik (groei, winst, eigendom, waarde), verhaaltjes (‘mythen’) en met verregaande versimpelingen van de werkelijkheid.

Op het wanbegrip van de economen baseren alle regeringen en grote bedrijven hun beleid. En dus is het geen wonder dat we op tal van manieren aan de rand van de afgrond staan: de mens en de natuur worden bedreigd door klimaatverandering, ontbossing, economische bubbels en crashes, absurd toenemende ongelijkheid, scheuren in de samenleving.

Dat verander je niet even met wat wetten en verdragen. Het economisch fundament moet opnieuw ontworpen worden! Maar daar kun je niet zomaar nu mee beginnen, want dan wordt het binnenkort weer net zo’n chaos als nu, misschien zelfs erger. We moeten eerst maar eens beter gaan begrijpen wat we doen. Eerst denken, dan doen.

En dus is de eerste, onmisbare stap: het ontwerpen van een echte, volwassen wetenschap. Die gaat niet alleen over de economie, want die is onlosmakelijk verbonden met de politiek en het rechtssysteem, en tegelijk met ecologie, biologie, meteorologie en noem maar op. Er moet een nieuwe, interdisciplinaire wetenschap ontwikkeld worden, die ik omniconomie noem. Voor die ontwikkeling zijn bijdragen nodig van duizenden wetenschappers in tal van vakgebieden en landen. Daarnaast zijn bijdragen vanuit de gehele samenleving noodzakelijk: met ons allen kiezen wij, in wat voor soort wereld we willen leven. De samenleving bepaalt wat de opdracht aan de wetenschappers is.

In het boek geef ik de wegen aan waarlangs dat prachtige proces kan verlopen. Daarbij maak ik dankbaar gebruik van de mogelijkheden van de moderne technologie, die de actieve samenwerking van miljoenen mensen mogelijk maakt. Het einddoel is: een intrinsiek duurzame samenleving, dat wil zeggen: een wereld waarin duurzaamheid niet meer is ‘aangeplakt’, zoals nu, maar in de wortels is opgenomen.

Het boek is geschreven in een toegankelijke stijl. Het is dan ook niet alleen bedoeld voor wetenschappers maar voor iedereen met een interesse in natuur, mensen en samenleving. Voor iedereen die zich zorgen maakt over de toekomst, of die boos is vanwege alle economische en financiële wantoestanden.

Het boek biedt een richting voor structurele verbetering. Het boek geeft hoop en kracht.


Omniconomics: The Road to an Intrinsically Sustainable World

This is a working title. Niko Roorda prepares a book about new economy and new economics.The book is being wriiten in English and Dutch simultaneously.

You can download the English version of  Chapter 1. You can also download the ever growing list of references.

Besides, you can download accessories to the book: What's it Worth, an Excel spreadsheet (xlsx) belonging to chapter1; and Exponential growth of human flesh, an Excel spreadsheet (xlsx) belonging to the Appendix of chapter 3.

Here follows a brief description of the book. You can download this text as a pdf.

My new book shows how we can make human society and nature intrinsically sustainable, with the help of a completely new science in which traditional economics has been transformed and embedded.

My book I show that a lot of damage to nature and to people has its causes in the economy. Of course, that has been stated before. But I'm going a long way further, by showing that the economic experts don’t yet understand their own field. What they see as science, in reality isn’t that by far: I call it protoscience, which is filled with wrong word use (growth, profit, property, value), stories (‘myths’) and far-reaching simplifications of reality.

Many governments and large companies base their policy on the fallacies of the economists. So, it is no wonder that we are on the edge of the abyss in many ways: man and nature are threatened by climate change, deforestation, economic bubbles and crashes, absurdly increasing inequality, and cracks in society.

We can’t simply change that with laws and treaties; the economic foundation must be redesigned. But you can’t just start doing that right now, because then it will soon become just as chaotic as it is at present, maybe even worse. We first need to better understand what we do. First think, then act.

So, the first, indispensable step is: designing a real, mature science. Which is not just about economics, but is also inextricably linked to politics and the legal system, along with ecology, biology, meteorology and so on. A new, interdisciplinary science has to be developed, which I call omniconomics. This development requires contributions from thousands of scientists in many fields and countries. In addition, contributions from the whole society are necessary: together we decide, in what kind of world we want to live. Society determines what the scientists’ mission is.

In the book, I indicate the roads through which that wonderful process can proceed. I gratefully make use of the possibilities of modern technology, which makes the active collaboration of millions of people possible. The ultimate goal is: an intrinsically sustainable society, that is to say: a world in which sustainability is no longer ‘glued on’, as is now, but has been embedded into its roots.

The book is written in an accessible style. It is not only intended for scientists, but for everyone with an interest in nature, people and society. For anyone who worries about the future, or who is angry because of all economic and financial abuses.

The book offers a direction for structural improvement. The book gives hope and strength.